ProxyScrape Trình kiểm tra proxy
hình dạng phần
HTTP rất nhanh, Socks4 và Socks5 Trình kiểm tra proxy

Tải

79.7MB - Trình kiểm tra proxy x64
76.3MB - Trình kiểm tra proxy x32

Thông tin cài đặt

Người dùng Chrome

Ứng dụng hiện sẽ không khởi chạy trực tiếp từ trình duyệt Chrome sau khi tải xuống. Để chạy nó, vui lòng vào thư mục tải xuống của bạn và khởi chạy nó từ đó.

Bộ bảo vệ Windows

Hiện tại, Windows Defender sẽ hiển thị thông báo cảnh báo trong khi cài đặt ứng dụng. Để tiếp tục cài đặt, nhấp vào "Thông tin thêm" và "Vẫn chạy".

Đừng lo lắng; Không có gì sai với trình kiểm tra proxy này. Điều này xảy ra vì ứng dụng chưa được người dùng khác sử dụng nhiều. Chúng tôi đang nỗ lực giải quyết vấn đề này.